1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania Gości na terenie Zajazdu Lipce, zwanego w dalszej części Regulaminu hotelem i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, lub całej należności za pobyt w Zajeździe Lipce. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Zajazdu Lipce.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej: www.lipce-zajazd.pl

4. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

5. Doba hotelowa trwa od godz.14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

6. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

8. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc noclegowych.

9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt, lub w przypadku nie przestrzegania przez Gościa obowiązującego Regulaminu.

10. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu dokonania wpisu do Książki meldunkowej.

11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

12. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

13. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników hotelu, lub innych osobach przebywających w hotelu.
 
14. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 
15. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.

16. W przypadku nieodwołania rezerwacji na 14 dni przed planowanym przybyciem lub w przypadku niedotarcia Gościa do hotelu w zaplanowanym terminie, zaliczka nie podlega zwrotowi.

17. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

18. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

19. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

20. Śniadania w Restauracji przyhotelowej serwowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 10:00, w soboty i niedziele w godz. 8:00 – 11:00. Pozostałe posiłki wydawane są w godzinach pracy Restauracji, a pełnej informacji na ten temat oraz rezerwacji posiłków można dokonać w Recepcji.

21. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie poufności informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu.
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i takie życzenie,
- w miarę możliwości inny pokój, lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie mogą zostać usunięte,
- w przypadku dłuższego pobytu wymianę bielizny hotelowej co 3 dni,
- codzienną wymianę ręczników.

22. Na życzenie Gościa, hotel świadczy nieodpłatnie usługi:
- udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w hotelu z zastrzeżeniem pkt.31 Regulaminu,
- przechowywania bagażu,
- zamawiania taksówki.

23. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

24. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa lub wystawienia rachunku/faktury za wyrządzone szkody, po jego wyjeździe.

25. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

26. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Nie zachowanie się do powyższych wytycznych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności hotelu.
 
27. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

28. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

29. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, pod rygorem, że Jego roszczenia odszkodowawcze ulegną wygaśnięciu, zgodnie z art. 847 kodeksu cywilnego.

30. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

31. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

32. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem hotelu.

33. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na Jego koszt. Brak niezwłocznego powiadomienia hotelu przez Gościa o zakończeniu usług związanych z korzystaniem z hotelu nie rodzi żadnych obowiązków po stronie hotelu. W szczególności hotel nie jest zobowiązany do przechowywania pozostawionych rzeczy.

34. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach hotelowych zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiącym wyposażenia pokoju hotelowego.

35. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

36. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

37. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

38. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

39. W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

40. Zakazuje się prowadzenia na terenie hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

41. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

Dyrekcja Zajazdu Lipce